1. Námestovský anjel spája príspevky darcov, aby sme rodinám mohli každý mesiac pomôcť čiastkou 100 eur. Vytvárame akýsi most medzi darcami a rodinami v núdzi.

2. Príspevky darcov sú poskytnuté rodinám vždy v plnej výške, nakoľko všetky režijné náklady sú hradené z peňazí zriaďovateľov. Všetka práca potrebná pre chod fondu ( výjazdy za rodinami, získavanie hodnoverných informácií, nevyhnutná administratíva, propagácia fondu ) je a vždy bude vykonávaná dobrovoľne a bez nároku na odmenu.

3. Príjemcov pomoci vyberáme na základe informácií od sociálnych pracovníkov, lekárov, obecných úradov, či od ľudí s ktorými sa stretávame vo svojom okolí. Môžete prísť aj s vlastným návrhom. Je ale potrebné vedieť si ho obhájiť a tiež získať súhlas samotnej rodiny.

4. Každý darca si zvolí, či chce prispievať mesačne alebo jednorázovo, z účtu alebo v hotovosti, alebo či chce v danej chvíli svoje darcovstvo ukončiť. Tiež si zvolí, či ako darca chce byť uvedený v zozname darcov.
Boli by sme radi, ak by ste uprednostnili pravidelný mesačný príspevok pred jednorázovou pomocou. Z vlastných skúseností vieme, že rodinný rozpočet menej pocíti 12 menších príspevkov ako jeden veľký. Najobľúbenejšia výška mesačného príspevku sa pohybuje od 10 do 20 eur.

5. Darcovia sú informovaní o dosahu svojej pomoci zasielaním pravidelných mailov.

Back to top