Už z dát ktoré stačia k registrácii darcu je zrejmá snaha o čo najmenšie zhromažďovanie dát. V podstate postačí uviesť len mailovú adresu, aby sme darcu mohli informovať o dosahu jeho pomoci. Ostatné údaje slúžia len doplnkovo a ich uvedenie nie je nevyhnutné
 
Ak darca požiada o overenie doručenia jeho pomoci príjemcovi, nebudú mu poskytnuté osobné údaje príjemcu, ale bude mu sprostredkované spoločné stretnutie. Námestovský anjel z dôvodu ochrany osobnosti uvádza len nevyhnutné informácie, ktoré objasňujú životnú situáciu príjemcu. Darca sa zaväzuje k zachovaniu mlčanlivosti o informáciách získaných o ľuďoch, ktorým budú jeho príspevky doručované

Back to top